REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ “MotoClassic Wrocław 2024” ORGANIZOWANEJ PRZEZ
TOPACZ INVESTMENT Sp. z o. o. NA TERENIE ZAMKU TOPACZ W ŚLĘZIE
24 i 25 SIERPNIA 2024 R.
(dalej: „Regulamin”)
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin, został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o
  bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1466 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą” i
  określa zasady uczestnictwa w Zlocie Pojazdów Zabytkowych MotoClassic Wrocław 2024,
  zwany dalej „Zlotem” lub „Imprezą Masową”, organizowanym na terenie Zamku Topacz w
  Ślęzie (dalej: „Zamek Topacz”) w dniach 26 i 27 sierpnia 2023 r.
 2. Regulamin jest wydany przez organizatora: Topacz Investments Sp. z o. o. ul. Templariuszy 1,
  55-040 Ślęza, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000146720, o numerze identyfikacji
  podatkowej NIP 896-13-38-394, REGON 932880809 i kapitale zakładowym w wysokości
  9.711.000,00 zł, zwanego dalej „Organizatorem”.
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy Masowej będą
  przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza Masowa (dalej: „Uczestnik”).
  Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować
  się do postanowień niniejszego Regulaminu, instrukcji postępowania w przypadku zagrożenia
  oraz instrukcji przeciwpożarowej.
 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy Masowej poprzez określenie
  zasad zachowania się Uczestników Imprezy Masowej i korzystania przez nie z terenu, na
  którym przeprowadzona jest Impreza Masowa, a także urządzeń znajdujących się na nim.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje podczas całego czasu trwania Zlotu (od momentu wejścia
  Uczestnika na teren Zamku Topacz, do momentu opuszczenia go).
  II. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
 6. Uczestnicy mają prawo wstępu na teren Imprezy Masowej w następujących dniach i godzinach:
 7. Uczestnicy mogą przebywać na terenie Zamku Topacz do zakończenia Zlotu, a następnie bez
  zbędnej zwłoki opuścić miejsce Zlotu.Po zakończeniu Zlotu należy skierować się w
  wyznaczonych kierunkach, do wyjścia z terenu Zamku Topacz.
 8. Uczestniczyć w Zlocie mogą jedynie osoby posiadające ważny, oryginalny bilet wstępu –
  opaskę. Zakup biletu wstępu – opaski jest równoznaczny z oświadczeniem zapoznania się i
  pełną akceptacją Regulaminu. Bilety wstępu możliwe są do nabycia bezpośrednio przed
  wejściem na Imprezę, albo przed datą Imprezy, na stronie internetowej Organizatora, na
  zasadach określonych w regulaminie sprzedaży biletów, który znajduje się na stronie
  i n t e r n e t o w e j : https://bilety.topacz.pl/pliki/regulamin_sprzedaz__y_internetowej_topacz_investments.pdf.
 9. Posiadacz biletu wstępu – opaski zobowiązany jest do jego zachowania przez cały czas
  uczestnictwa w Zlocie na terenie Zamku Topacz. W przypadku opuszczenia terenu Zamku
  Topacz w trakcie trwania Zlotu tylko ważny, oryginalny bilet wstępu – opaska upoważniać będzie
  do ponownego wejścia na teren Zamku Topacz.
 10. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie Masowej wyłącznie pod obowiązkowym nadzorem
  opiekuna i na jego wyłączną odpowiedzialność.
 11. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, środków psychotropowych,
  stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na teren Zamku Topacz, nawet
  jeśli posiadają ważny bilet wstępu – opaskę.
 12. Zabrania się wnoszenia na teren Zamku Topacz i posiadania przez osoby uczestniczące w
  Zlocie:
  1
  − materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  − pirotechniki (wszelkiego typu); − narzędzi niebezpiecznych (wszelkiego typu);
  − materiałów wybuchowych, fajerwerków, petard, innych akcesoriów pirotechnicznych.
  − narkotyków i środków odurzających, substancji psychotropowych,
  − innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa innych
  uczestników, w tym opakowań szklanych.
  Powyższa lista nie jest zamknięta. W razie wątpliwości co do wnoszonego na Obiekt przedmiotu
  pracownik służby porządkowej, służby informacyjnej (steward) lub upoważniony przedstawiciel
  Organizatora jest władny podjąć decyzję w sprawie przedmiotów niedozwolonych i
  dozwolonych.
 13. Uczestnikom Imprezy Masowej zakazuje się: − wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla Uczestników Imprezy Masowej, − rzucania przedmiotów, w szczególności mogących stanowić zagrożenie dla życia,
  zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Imprezy Masowej, albo w
  inny, równie niebezpieczny sposób zakłócania przebiegu Imprezy Masowej;
  − naruszania nietykalności cielesnej lub formułowania gróźb wobec członków służby
  porządkowej, służby informacyjnej, przedstawicieli Organizatora oraz innych Uczestników
  imprezy;
  − wzniecania ognia, zapalania petard, fajerwerków i innych środków pirotechnicznych;
  − głoszenia lub wywieszania haseł (symboli np. na flagach) o treściach obscenicznych,
  wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich itp.;
  − prowokowania innych osób do działań zagrażających bezpieczeństwu imprezy; − załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, zaśmiecania Obiektu, niszczenia
  mienia na obiekcie;
  − prowadzenia bez zezwolenia Organizatora Imprezy Masowej jakiejkolwiek działalności
  handlowej ani innej działalności zarobkowej na terenie Imprezy Masowej ani na terenie
  przyległym do Zamku Topacz.
 14. Zabrania się wprowadzania lub wnoszenia na teren Zamku Topacz zwierząt.
 15. Na terenie imprezy obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu za wyjątkiem miejsc, gdzie
  jest to dopuszczone. Miejsca te są objęte szczególnym dozorem służb porządkowych.
 16. Uczestnicy Zlotu są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników, wszelkich innych
  urządzeń i instalacji technicznych, eksponowanych pojazdów oraz mienia stanowiącego
  własność organizatora. Każdy kto uczestniczy w Zlocie zobowiązany jest zachowywać się w
  taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia sobie i innym. Przypadki naruszenia w/w mienia będą
  zgłaszane służbom porządkowym oraz Policji.
 17. Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do stosowania się do wszelkich oznaczeń, wskazań oraz
  poleceń organizatora Zlotu przekazywanych wizualnie, za pomocą symboli graficznych lub
  werbalnie ze sceny.
 18. Należy przestrzegać zasad użytkowania szeroko pojętych terenów Zamku Topacz (w tym nie
  niszczyć krzewów i drzew znajdujących się na terenie Zamku Topacz).
 19. Zabrania się wspinania na drzewa, dźwigi, słupy znajdujące się na terenie Zamku Topacz oraz
  przechodzenia poza wydzielony słupkami ograniczającymi teren przeznaczony dla uczestników
  oglądających ekspozycję.
 20. Zabrania się poruszania na terenie ogrodzonym i przeznaczonym dla Organizatora oraz w
  strefie VIP.
 21. Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek oraz wszelkich innych
  obiektów i mienia, a także samowolnego przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się
  na terenie Zamku Topacz.
 22. Uczestnik Zlotu zobowiązany jest do poinformowania organizatora lub służby porządkowej o
  zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
 23. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się do służb
  porządkowych lub bezpośrednio do punktów medycznych dyżurujących na terenie Zamku
  Topacz.
  III. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
 24. Organizator zapewnia bezpieczeństwo Uczestnikom Imprezy Masowej oraz porządek podczas
  trwania Imprezy Masowej, poprzez m.in.:
  − spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa, w szczególności, w przepisach
  prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony
  przeciwpożarowej;
  2
  − udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami
  kierownika do spraw bezpieczeństwa; − pomoc medyczną;
  − udostępnienie zaplecza sanitarnego;
  − wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb
  ratowniczych i Policji;
  − stworzenie warunków do zabezpieczenia łączności pomiędzy podmiotami biorącymi
  udział w zabezpieczeniu Imprezy Masowej;
  − zapewnienie sprzętu ratowniczego i gaśniczego oraz środków gaśniczych niezbędnych
  do zabezpieczenia Imprezy Masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych.
 25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i godziny Imprezy Masowej w przypadku
  wystąpienia m.in. tzw. siły wyższej, a w szczególności, gdy wynika to z warunków
  atmosferycznych lub innych zdarzeń niezależnych od Organizatora
 26. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie Zlotu
  jest zabronione.
  IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 27. Każdy Uczestnik Imprezy będzie odpowiadać za wszystkie szkody wyrządzone przez niego na
  terenie Zamku Topacz i zobowiązuje się zwolnić Organizatora, w najszerszym dopuszczalnym
  przez prawo zakresie z odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z działaniem lub
  zaniechaniem Uczestnika.
 28. Jakiekolwiek naruszenie Regulaminu może skutkować nałożeniem następujących kar:
  − usunięciem z terenu Zamku Topacz oraz możliwością przekazania Policji; − podjęciem przez Organizatora lub inne upoważnione osoby lub podmioty stosownych
  kroków prawnych;
  − nałożenia wszelkich innych kar lub wykorzystania środków zgodnie z obowiązującymi
  przepisami prawa.
 29. Wszelkie problemy i zapytania należy zgłaszać do służb porządkowych lub informacyjnych
  Zlotu, oznaczonych specjalnym strojem i identyfikatorami.
 30. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie Zlotu
  jest zabronione.
 31. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie Zamku Topacz.
  V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 32. Wejście na teren Imprezy Masowej stanowi jednoczesną zgodę na bycie fotografowanym,
  filmowanym, rejestrowanym przez Organizatora lub podmioty trzecie współpracujące z
  Organizatorem, z prawem do użycia, transmitowania, publikowania i licencjonowania, bez
  uiszczenia opłaty lub innej formy zapłaty, ich głosu, wizerunku oraz podobizny. Niniejsza zgoda
  obejmuje swym zakresem utrwalanie, zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie
  technikami i metodami, zestawianie wizerunku Uczestnika z wizerunkami innych osób,
  udostępnianie oraz rozpowszechnienie wizerunku Uczestnika indywidualnie lub w zestawieniu
  z wizerunkami innych osób lub miejsc a także z opisem, bez obowiązku dodatkowej / finalnej
  akceptacji, lecz nie w formach obraźliwych lub powszechnie uznanych za nieetyczne, w tym
  przede wszystkim na fotografii lub za pośrednictwem innych współczesnych i/lub przyszłych
  technologii medialnych – dla celów promocyjnych i marketingowych, w tym związanych z
  kreowaniem pozytywnego wizerunku Organizatora oraz informowaniem o działalności
  prowadzonej przez Organizatora, w szczególności poprzez publikowanie zdjęć lub nagrań
  zawierających wizerunek Uczestnika, w oryginale lub w formie przetworzonej, przy czym
  Organizator ma wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystania wizerunku
  Uczestnika w granicach określonych niniejszą zgodą, która nie jest ograniczona czasowo i
  terytorialnie oraz upoważnia Organizatora do wielokrotnego wykorzystywania pozyskanych w
  czasie Imprezy Masowej materiałów, zawierających wizerunek Uczestnika.
 33. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z
  wizerunku Uczestnika znajdują się w polityce prywatności Organizatora, która dostępna jest pod
  następującym adresem: www.motoclassicwroclaw.pl.
 34. Organizator, wykonując postanowienia niniejszego regulaminu, działa poprzez Pracowników
  Topacz Investments Sp. z o.o. oraz pracowników ochrony koncesjonowanej firmy, stanowiących
  służbę porządkową organizatora superprodukcji, której zostaną powierzone obowiązki
  zapewnienia bezpieczeństwa i porządku.
 35. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
 36. Regulamin udostępniony będzie uczestnikom Zlotu przy wejściach na teren Imprezy Masowej
  oraz na stronie internetowej: www.motoclassicwroclaw.pl.
  3
 37. Organizator może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia ważnych
  przyczyn, obejmujących zmianę: − zakresu lub sposobu organizacji Imprezy Masowej, do której stosuje się zapisy
  Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub usunięcie dotychczasowych
  regulacji;
  − przepisów prawa regulujących w szczególności organizację Imprezy Masowej, która
  wpływa na wzajemne prawa lub obowiązki Stron, lub zmianę interpretacji tych przepisów
  prawa wskutek, np. orzeczeń sądów lub decyzji właściwych organów;
  − sposobu organizacji Imprezy Masowej, do której stosują się zapisy Regulaminu, w
  efekcie zmian technicznych lub technologicznych.
 38. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity
  Regulaminu poprzez publikację na stronie internetowej Organizatora oraz za pomocą
  wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu umowy sprzedaży biletu na, następującą po
  wejściu w życie zmian Regulaminu, Imprezę Masową przez Uczestnika adres e-mail. Zmiana
  Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zmianie lub
  poinformowaniu o tej zmianie Uczestnika w formie wiadomości e-mail.